Contacts

Hotel and restaurant Dvor Podznoeva

Pskov, Nekrasova street, 1

+7 (8112) 797 000

+7 (8112) 797 001

www.dvorpodznoeva.ru

hotelpskov@dvorpodznoeva.ru

How to reach us: